Naša práca

Výmena starého komína za nový

Client Logo

Klient: Schiedel Slovensko, s. r. o.
Produkt: Komín
Názov kampane: Výmena starého komína za nový
Obdobie realizácie: január až december 2010

Opis kampane: Pre spoločnosť Schiedel, ktorá je výrobcom komínových systémov, sme pripravili kampaň zameranú na potrebu výmeny starého komína za univerzálny komínový systém. Prostredníctvom pripravených aktivít sme sa snažili tému komínov v čo najväčšej miere presadiť v médiách. Tému „Výmena starého komína za nový“ sme spracovali formou platených článkov, ktoré boli umiestňované do vopred vybraných médií, aby tematika zasiahla široké spektrum odborníkov i laickej verejnosti. Sústredili sme sa najmä na informovanie o potrebe kvalitného komínového telesa, o nutnosti voľby univerzálneho komína, ktorý jediný vyhovuje požiadavkám moderných vykurovacích telies a dôležitosti bezpečného komína v rodinnom dome. Išlo o osvetovú kampaň, ktorou sme priblížili nevyhnutnosť nového komína v rodinnom dome a jeho správny výber.

Tému kampane sme okrem platených článkov komunikovali tiež prostredníctvom nezávislých článkov, ktoré sme distribuovali novinárom. Články boli zamerané na laickú verejnosť a obsahovali zaujímavé informácie o komíne či vhodných spôsoboch vykurovania. Súčasťou zasielaných mediálnych výstupov boli tiež vyjadrenia odborne spôsobilých osôb z danej oblasti, čím sme zvýšili vierohodnosť mediálnych výstupov. Poukazovali sme najmä na potrebu výmeny starého komína za nový univerzálny systém v dôsledku rastúcich cien plynu, potreby ochrany životného prostredia či zabezpečenia ochrany rodiny a majetku. Článkami sme chceli podnietiť diskusiu o danej problematike s poskytnutím relevantných informácií.

Pri kampani sme sa len okrajovo venovali komunikácii konkrétnych výrobkov spoločnosti Schiedel. Proaktívna komunikácia s médiami neprebiehala prostredníctvom zasielania tlačových správ, ale ponukou užšej spolupráce k danej téme, poskytovaním odborných i laických textov či poskytnutím vyjadrení relevantných osôb. Aktívnou konverzáciou sme podnietili novinárov k tomu, aby sa sami o tému zaujímali a oslovovali nás k spolupráci. Kampaňou sme profilovali spoločnosť Schiedel ako dôveryhodného partnera v odbornej diskusii. Našou snahou bolo osvojenie značky Schiedel širokou verejnosťou ako významného výrobcu komínov. Mediálny záujem o tému sme zisťovali pravidelným monitoringom tlače.

Prínos kampane: Sprostredkovanie širokého spektra informácií o potrebe kvalitného univerzálneho komína laickej verejnosti a šírenie osvety nevyhnutnosti slobodného výberu vykurovacieho paliva v súčasnosti a budúcnosti. Kampaň podporila tiež pozitívne vnímanie spoločnosti Schiedel ako popredného výrobcu komínov na slovenskom trhu.
 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.