Aktuality

2015-03-24

Združenie EPS SR: Kvalita polystyrénu na Slovensku je na vysokej úrovni

/Nitra, 24. 3. 2015/  Kvalitu expandovaného polystyrénu (EPS) sa na slovenskom trhu vďaka monitoringu kvality darí udržiavať na vysokej úrovni. Podiel nekvalitného polystyrénu, ktorého vlastnosti nezodpovedajú slovenským a európskym normám, sa v porovnaní s rokom 2013 na celkovom objeme testovaných výrobkov zvýšil o 15 %.

Tieto údaje vyplývajú z výsledkov projektu Monitoring kvality EPS, ktorý každý rok realizuje Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR.)

Cieľom projektu je nielen monitoring kvality, následne ochrana spotrebiteľa ale aj nastavenie rovnakých podmienok pre všetky subjekty zaoberajúce sa výrobou, predajom alebo aplikáciou penového polystyrénu (EPS) na slovenskom trhu a zabránenie distribúcii EPS na slovenskom trhu tým výrobcom, ktorých výrobky nezodpovedajú platným normám a výrobcom uvádzanej deklarácii. 


Výsledky monitoringu za rok 2014
V rámci projektu bolo v roku 2014 odobratých a testovaných v troch kolách celkom 88 vzoriek od 18 výrobcov a predajcov polystyrénu pôsobiacich na slovenskom trhu, z toho sedem testovaných firiem sú členovia združenia EPS. Kvalita polystyrénu sa určovala dvoma parametrami: objemová hmotnosť a napätie v tlaku pri 10-percentnej deformácii.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom bola celková kvalita EPS dosiek na trhu vyššia o 8 %. Uvedená úroveň kvality je do veľkej miery aj výsledkom spolupráce so Slovenskou obchodnou inšpekciou, ktorá zabránila dovozu výrobkov nezodpovedajúcich platným normám. V začiatku spolupráce (rok 2010) sa z trhu vytratili hlavne importéri, ktorí sa v nasledujúcich rokoch znovu pokúšali uplatniť na našom trhu (2013), no v súčasnosti sa situácia na trhu znova zlepšuje. „Monitoring kvality patrí medzi kľúčové činnosti nášho združenia. Kontrola kvality polystyrénu je nevyhnutná pre zhotovovanie kvalitného kontaktného tepelnoizolačného systému a tým predĺženie životnosti budovy a jej energetickej hospodárnosti. Projekt Monitoringu kvality EPS dosiek pokračuje a nám sa darí udržiavať kvalitu EPS na domácom trhu,“ uviedla Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.


Sankcie za nekvalitu
Združenie EPS SR pristupuje v boji proti nekvalitnému polystyrénu na slovenskom trhu aktívne. Členom združenia, u ktorých bola opakovane nameraná nezhoda, hrozí pokuta až do výšky 5 000 eur. V prípade, že títo členovia neodstránia nedostatky, sú vylúčení zo združenia. Na nečlenov, ktorí po upozornení opäť predávajú nekvalitný polystyrén, združenie podáva podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu a nevylučuje ani súdnu žalobu za klamanie spotrebiteľa a nekalé konkurenčné praktiky. Nezávislý odber vzoriek a ich skúšky vykonáva Technický a skúšobný ústav stavebný v súlade so slovenskými a európskymi normami. Skúšky pritom opakovane potvrdzujú vyššiu kvalitu výrobkov od členov Združenia EPS SR. 

„Skúsenosti z ostatných deviatich rokov, ktoré sme v Združení EPS SR získali, potvrdili, že pre dosiahnutie dlhodobých účinkov v stavebnom diele je jednou z najdôležitejších vlastností kvalita EPS, ako kľúčového komponentu tepelnej izolácie a druhá nemenej dôležitá, je kvalita zhotovenia vrátane detailov, pretože akékoľvek chyby majú vplyv na účinky izolácie a aj na životnosť diela,“ uzatvára Strapková.


Združenie EPS SR
Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku je dobrovoľným a nezávislým združením členov, ktorých podnikateľské aktivity pokrývajú celý komplex problematiky spätej s výrobou, projektovaním a montážou zateplenia pomocou EPS. Vzniklo v roku 2005 s cieľom podporovať rozvoj dopytu po EPS, participovať na tvorbe noriem a legislatívnych opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z EPS, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania a montáže výrobkov z EPS a podieľať sa na úsporách energie.

Združenie EPS SR má 12 členov, vrátane zástupcu Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Členovia združenia pokrývajú približne 65 % slovenského trhu s expandovaným polystyrénom. Členmi združenia sú výrobcovia EPS dosiek a ďalšie spoločnosti a odborníci z oblasti EPS, ktorí pôsobia v  Slovenskej a Českej republike. Združenie úzko spolupracuje s príbuznými profesijnými organizáciami, školami, výskumnými pracoviskami, štátnymi inštitúciami a s mnohými odborníkmi z rôznych oborov. Združenie EPS SR je taktiež členom EUMEPS – Európskeho združenia výrobcov EPS. (www.eumeps.org) . 


V prípade otázok kontaktujte:
Katarína Dudáková,
Key Communications, s. r. o.
Mobil: +421 910 967 741,
katarina.dudakova@keycommunications.sk

 

Galéria

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.