Aktuality

2015-01-15

Nadácie VELUX FOUNDATIONS podporili vznik centra pre týrané a zneužívané deti na Slovensku

 /Bratislava, 15. januára 2015/ Nadácie VELUX FOUNDATIONS finančne podporili pro-jekt zriadenia Intervenčného centra pre deti a rodiny v kríze sumou 884 tis. eur na obdobie štyroch rokov. Centrum, ktoré zriaďuje nezisková organizácia Centrum Sl-niečko, sa bude zameriavať na prevenciu a pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom a ich rodinám.

Velux-Foundations.png


Zriadenie nového preventívneho a intervenčného centra je ďalším dôležitým krokom pre zlepšenie situácie v oblasti násilia páchaného na deťoch na Slovensku. Centrum bude odborne pomáhať nielen obetiam násilia a ich rodinám. „Dôležitou úlohou centra bude prevencia a zachytenie prípadov týraných a sexuálne zneužívaných detí v ranom štádiu tak, aby ná-sledky na dieťati boli čo najmenšie. Sme na začiatku veľkého projektu a vďaka finančnému príspevku z VELUX FOUNDATIONS môžeme teraz kúpiť vhodné priestory pre realizáciu pro-jektu v Nitre,” hovorí riaditeľka neziskovej organizácie Mgr. Mariana Kováčová. Celkové ná-klady na projekt predstavujú 1,046 mil. eur na štyri roky. 


Prevencia a vzdelávanie môže zmeniť osudy detí a ich rodín

Intervenčné centrum pre deti a rodiny v kríze bude slúžiť tiež na vzdelávanie verejnosti a odborníkov, ktorí sú dôležití v tejto oblasti, a to sociálnych pracovníkov, pedagógov, policaj-tov, lekárov a sudcov. „V poslednom období sa stretávame s väčšou brutalitou zameranou voči deťom ako aj s problémom násilia páchaného medzi deťmi. Toto je zjavný signál, že je potrebné sa venovať plnohodnotne prevencii,” hovorí Mariana Kováčová.

 

Centrum sa bude podieľať na zmene legislatívy

Úlohou centra bude aj príprava návrhov na zlepšenie situácie týraných detí na Slovensku a participácia na zmene legislatívy. V súčasnosti sa postupne tvoria mechanizmy, ktoré sa podieľajú na systémových zmenách. „Treba nastaviť systém ochrany detí na Slovensku tak, aby bol čo najmenej deravý a aby sa žiadne dieťa nestratilo v systéme, ako to bolo v prípa-de mŕtvej utýranej Lucky spred dvoch rokov,” zdôrazňuje riaditeľka neziskovej organizácie.

 

Deti sú naša budúcnosť

Každé dieťa by malo mať šťastné detstvo, plné lásky a porozumenia od najbližších. Sú však medzi nami deti, ktoré sú týrané a sexuálne zneužívané. Preto sú potrebné centrá, ktoré im podajú pomocnú ruku a zmenia ich osud. Na kvalite života detí a mladej generácie záleží aj spoločnosti VELUX. „Prostredníctvom nadácie VELUX FOUNDATIONS sú podporované projek-ty, ktoré znižujú zraniteľnosť detí a mladých ľudí a zvyšujú ich šancu na lepší život. Preto sme nesmierne radi, že na Slovensku bude podporovaný práve projekt intervenčného centra pre deti a rodiny v kríze,” uviedla Magdaléna Bartková, marketingová manažérka spoločnosti VELUX Slovensko.

Viac informácií nájdete na www.centrumslniecko.sk a www.veluxfoundations.dk

 

V prípade otázok kontaktujte:
Katarína Dudáková
Key Communications, s. r. o.
Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69 
Mobil: +421 910 967 741
katarina.dudakova@keycommunications.sk

 

O Centre Slniečko

Hlavným poslaním neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. je poskytovanie všeobecno-prospešných služieb týraným, sexuálne zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam do-máceho násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia. Zároveň centrum na-pomáha k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd. Centrum Slniečko, n.o, prevádzkuje krízové stredisko pre deti a matky s deťmi – obete domáceho násilia, útulok pre matky s deťmi, det-skú linku záchrany, Intervenčné centrum, Centrum poradenstva, prevencie a advokácie. 

Centrum priamo v zariadeniach pomáha ročne približne 50 až 70 klientom pobytovou formou. Ročne poskytne poradenstvo približne 60 rodinám a 90 klientom, ktorí sa stali obeťami domá-ceho násilia. Na detskú linku záchrany sa každý rok dovolá približne 5 tis. detí. Centrum Sl-niečko funguje viac ako 14 rokov, pričom zástupcovia jej zakladateľa majú viac ako 20 ročné skúsenosti v problematike týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia.

 

O VELUX FOUNDATIONS

THE VELUX FOUDATIONS sa skladá z dvoch neziskových nadácií VILLUM FONDEN a VELUX FONDEN. Medzi grantové oblasti patria prírodné, technické, zdravotné a humanitné vedy. Nadácie tiež podporujú environmentálne, sociálne a kultúrne projekty nielen v Dánsku, ale aj medzinárodne. V roku 2013 obidve nadácie prispeli sumou približne spolu 150 mil. eur na ne-ziskové účely. Obe nadácie založil Villum Kann Rasmussen - zakladateľ spoločnosti VELUX a ďalších spoločností vrámci skupiny VKR Group, ktorých poslaním je prinášať do každoden-ného života ľudí denné svetlo, čerstvý vzduch a lepšie životné prostredie.

 

O skupine VELUX

Nadnárodná skupina VELUX vytvára lepšiu kvalitu života prostredníctvom prísunu denného svetla a čerstvého vzduchu cez strechu. Produktový program VELUX obsahuje širokú škálu strešných okien a svetlíkov, spolu s riešeniami pre ploché strechy. Skupina tiež dodáva mno-ho druhov roliet, žalúzií, montážnych doplnkov, výrobky pre diaľkové ovládanie a solárne kolektory pre inštaláciu na strechách. 

Spoločnosť VELUX má výrobné závody v 11 krajinách a obchodné zastúpenie takmer v 40 krajinách sveta. Značka VELUX je jednou z najsilnejších značiek v celosvetovom sektore sta-vebných materiálov a výrobky VELUX sú predávané po celom svete. Spoločnosť zamestnáva okolo 10 000 zamestnancov. Centrála spoločnosti sídli v Hoersholme v Dánsku. 

Centrum Slniečko prevádzkuje tiež detskú linku záchrany, na ktorú sa každoročne dovolá približne 5 tisíc detí. 

ilustracny_obrazok_upravené.jpg

 

 

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.