Aktuality

2014-02-17

Velux: Neúčinné antibiotiká vyžadujú nové opatrenia

 

/Bratislava, 17. februára 2014/ Rezistencia na antibiotiká sa stáva desivou realitou a musíme konať aktívnejšie, aby sme zastavili šírenie infekcie. Doktor Richard Hob-day v odbornej recenzii ďalej uviedol, že rozhodujúcim faktorom v tomto boji je vy-tvárať zdravšie vnútorné prostredie s dostatkom denného svetla a čerstvého vzdu-chu v budovách.

Baktérie rezistentné proti liekom a ťažko poraziteľné patogény predstavujú rastúcu hrozbu pre verejné zdravie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO svet mieri k postantibio-tickej ére, v ktorej na veľa bežných infekcií nebude liek. Doktor Richard Hobday sa venuje tejto téme vo svojej recenzii s názvom Liečivé slnko: Slnečné svetlo a zdravie v 21. storočí, ktorá bola uverejnená v medzinárodne uznávanom časopise Journal of Hospital Infection. V odbornej recenzii vysvetľuje, že efektívnym spôsobom na zastavenie šírenia infekcie je zlep-šiť vnútornú klímu v našich budovách.
 

Denné svetlo a čerstvý vzduch zabíja baktérie

V súčasnosti 30 % budov neposkytuje zdravú vnútornú klímu. Veľa infekčných chorôb, ktoré ohrozujú verejné zdravie, sú práve ochorenia vnútorného prostredia. Je to alarmujúce, pre-tože približne 90 % času trávime v interiéri.

Predtým, než boli vyvinuté antibiotiká, časté vetranie a veľký prísun denného svetla boli vý-znamné spôsoby, ako zabrániť šíreniu infekcií v budovách. „V súčasnosti sa kladie menší dô-raz na čerstvý vzduch a denné svetlo. Legislatíva a predpisy majú tendenciu podporovať vysoko izolované, uzavreté budov, ktoré sú v porovnaní so staršími stavbami výhodnejšie z energetického hľadiska. Avšak nedostatok slnečného svetla a čerstvého vzduchu podporuje šírenie infekcie," objasňuje Richard Hobday. Preto sa podľa neho musíme v budúcnosti viac sústrediť na vytváranie a udržiavanie zdravej klímy v budovách, v ktorých trávime väčšinu nášho života. 

 

Predpisy musia byť prísnejšie

Richard Hobday nie je jediný, kto má obavy z kvality vnútorného prostredia. Skupina VELUX, popredný výrobca strešných okien, tiež s rastúcim znepokojením pozoruje, ako sa v posled-ných desaťročiach vyvíja vnútorná klíma v budovách. 

„Nedostatok dôrazu na vytváranie zdravých vnútorných podmienok je veľký problém. Razí-me veľmi nezdravú cestu, pokiaľ ide o budúcnosť stavieb. Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť povedomie širokej verejnosti je, aby požiadavky týkajúce sa prísunu čerstvého vzduchu, slnečného a denného svetla boli v stavebných predpisoch prísnejšie. V súčasnosti sú nedos-tatočné," vysvetľuje Per Arnold Andersen, vedúci centra pre denné svetlo, energiu a vnútornú klímu v spoločnosti VELUX. 

 

Dôsledky zlej vnútornej klímy

Zlá vnútorná klíma s nedostatočným prísunom denného svetla a čerstvého vzduchu je spoje-ná s radom následkov, ktoré majú vplyv na naše zdravie a pohodu:

riziko chorôb z vlhkého prostredia, ako je astma, alergie, kašeľ a dýchavičnosť,
riziko tzv. syndrómu chorých budov (Sick Building Syndrome), ktorý spôsobuje fyzic-ké ťažkosti,
riziko sezónne afektívnej poruchy, ktorá spôsobuje príznaky súvisiace s depresiou,
oslabenie duševného zdravia a výkonnosti,
znížená schopnosť učiť sa,
nižšia miera produktivity.

 

Referencie

1. Hobday RA, Dancer SJ. Úloha slnečného svetla a prirodzeného vetrania pre kontrolu infekcie: Historické a súčasné perspektívy. Časopis Journal of Hospital Infection 2013;84:271-282.

2. Hobday RA. Vplyv slnečného svetla a vetrania na zdravé vnútorné prostredie: Budovy v postantibiotickej ére. VELUX Group, Kodaň, 2012.

 

Viac informácií nájdete na www.velux.sk

 

V prípade otázok kontaktujte:

Katarína Dudáková
Key Communications, s. r. o.
Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69 
Mobil: +421 910 967 741
katarina.dudakova@keycommunications.sk

 

O skupine VELUX

Nadnárodná skupina VELUX vytvára lepšiu kvalitu života prostredníctvom prísunu denného svetla a čerstvého vzduchu cez strechu. Produktový program VELUX obsahuje širokú škálu strešných okien a svetlíkov, spolu s riešeniami pre ploché strechy. Skupina tiež dodáva mno-ho druhov roliet, žalúzií, montážnych doplnkov, výrobky pre diaľkové ovládanie a solárne kolektory pre inštaláciu na strechách. 

Spoločnosť VELUX má výrobné závody v 11 krajinách a obchodné zastúpenie takmer v 40 krajinách sveta. Značka VELUX je jednou z najsilnejších značiek v celosvetovom sektore sta-vebných materiálov a výrobky VELUX sú predávané po celom svete. Spoločnosť zamestnáva okolo 10 000 zamestnancov. 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.