Aktuality

2013-10-03

Protherm Production sa stala spoločnosťou s najefektívnejším riadením ľudských zdrojov

 /Skalica, 03. októbra 2013/Na TREND konferencii Personálny manažment 2013 v Bratislave sa odovzdávali ocenenia spoločnostiam s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu. Laureátom druhého ročníka súťaže Leading HR Organisation 2013 v kategórii Ostatné výrobné spoločnosti (MNF) sa stala firma Protherm Production. Súťaž vyhlasuje poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a za mediálnej podpory týždenníka Trend. 

 

„Oblasť riadenia ľudských zdrojov považuje naša firma za dôležitú súčasť strategického riadenia. Prispieva totiž k výkonnosti spoločnosti a jej napredovaniu. Do súťaže sme sa zapojili preto, aby sme sa v oblasti riadenia ľudského kapitálu porovnali s ostatnými firmami na trhu. Chceli sme predovšetkým zistiť, v čom našu konkurenciu prevyšujeme a aké máme slabiny, na ktorých musíme ešte popracovať. Teší nás, že sme v danej súťaži uspeli a že naše aktivity v oblasti riadenia ľudských zdrojov boli v príslušnej kategórii vyhodnotené ako najlepšie,“ hovorí Ing. Peter Kuba, riaditeľ Protherm Production.

 

Zamestnancov treba motivovať

Do súťaže o ocenenie Leading HR Organisation bolo v tomto roku zaradených 116 spoločností. Ocenenia boli udelené v kategóriách Automobilový priemysel, Strojársky priemysel, Informačné a komunikačné technológie, Farmácia, Energetika, MNF (ostatné výrobné spoločnosti) a Bankovníctvo. Spoločnosť Protherm Production zvíťazila v kategórii MNF, a to v konkurencii ďalších 14 spoločností. Prvenstvo v súťaži si firma, ktorá je popredným výrobcom kotlov na Slovensku, vyslúžila za vysokú úroveň kvality procesov v oblasti riadenia ľudských zdrojov. V rámci mnohých ukazovateľov hodnotila spoločnosť PwC aj produktivitu, fluktuáciu zamestnancov a investície do rozvoja a vzdelávania. „Spokojnosť zamestnancov je pre nás prioritou. Snažíme sa vytvárať im vhodné podmienky pre rozvoj, investovať do ich vzdelávania a zároveň ich motivovať. Poskytujeme im zaujímavé finančné príspevky pri životných jubileách, zľavy na nákup kotlov Protherm a Vaillant a k utužovaniu vzájomných vzťahov na pracovisku i mimo neho prispievame organizáciou rôznych športových, spoločenských či kultúrnych podujatí,“ popisuje niektoré aktivity spoločnosti Ing. Zuzana Šimonovičová, manažérka pre ľudské zdroje Protherm Production. 

 

Hodnotiace kritériá súťaže Leading HR Organisation

V Leading HR Organisation sa vyhodnocovali reálne merateľné dáta reflektujúce efektivitu riadenia ľudského kapitálu. Do súťaže sa mohli zapojiť spoločnosti, ktoré sa zúčastnili prieskumu HR Controlling 2013 a vyplnili podrobný dotazník. HR Controlling je jedinečný nástroj na identifikáciu konkurenčných výhod a slabých miest v riadení ľudských zdrojov firiem. Ukazovatele sa hodnotili v štyroch oblastiach: HR Leading, HR Lagging, Organizačná štruktúra a Finančné ukazovatele. Sledovalo sa napríklad množstvo kariérnych príležitostí vo firme, systém odmeňovania, efektívnosť výberu zamestnancov, miera dobrovoľnej fluktuácie, atraktivita zamestnávateľa na trhu práce, ale aj produktivita spoločnosti či jej organizačná štruktúra. Spoločnosť PwC hodnoty jednotlivých indikátorov následne analyzovala a porovnávala k mediánovej hodnote príslušného sektoru, pričom zohľadňovala aj regionálne špecifiká. 

 

Vitazi Leading HR Organisation.JPG

Foto: PwC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.