Aktuality

2011-04-26

Expandovaný polystyrén spĺňa nároky na požiarnu bezpečnosť

/Nitra, 26. apríla 2011/ Základným predpokladom dostatočnej protipožiarnej ochrany budovy je správny návrh stavebnej konštrukcie so zabudovaným tepelným izolantom. Výskumy dokazujú, že pre celkovú požiarnu bezpečnosť budovy nie sú protipožiarne vlastnosti tepelného izolantu kľúčové. Verejnosť teda dlhé roky neodôvodnene zaznávala túto vlastnosť polystyrénu. Nastal čas uviesť veci na pravú mieru.

Základom každej bezpečnej budovy je projektantom správne navrhnutá stavebná konštrukcia. Bezpodmienečne je nevyhnutné dodržať pravidlo aplikácie akéhokoľvek tepelnoizolačného materiálu spolu s vonkajšou krycou vrstvou (omietkou) a ostatnými prvkami systému. Pri konštrukciách z expandovaného polystyrénu (EPS) má krycia povrchová vrstva rozhodujúci vplyv na reakciu na oheň konštrukcie. Sadrokartónové dosky, kameň, murivo, omietky, drevo alebo plech, ochránia tepelnú izoláciu v prvej fáze požiaru. Správne aplikovaný a inštalovaný EPS preto nespôsobuje vznik a rozvoj požiaru v budove. Krycí materiál okrem toho chráni tepelnú izoláciu aj pred mechanickým poškodením, vlhkosťou či plesňami. Významným faktorom pri požiarnej bezpečnosti je aj odborné vykonanie prác od projekčného návrhu až po realizáciu, vrátane detailov. Okrem toho sa nikdy neposudzuje horľavosť EPS nezabudovaného do systému, osobitne v kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS), ale sa posudzuje a aj skúša kompletný systém, vrátane skúšky reakcie na oheň, ktorej musí vyhovieť.

Požiarna bezpečnosť izolačných výrobkov zo samozhášavého EPS
Väčšina EPS izolačných produktov, ktoré sa predávajú v Európe sa vyrába z EPS obsahujúceho retardér horenia, teda tzv. samozhášavý typ. „Pre stavebné účely sa používa zásadne EPS s pridávaním retardéru horenia. Táto prísada sa do polystyrénu pridáva za prísne regulovaných podmienok v súlade s platnou legislatívou Európskej únie. Takto upravený expandovaný polystyrén sa v prípade vznietenia od tepelného zdroja, uhasí sám hneď ako zdroj plameňa pominie, čiže nikdy nevytvára priestor pre rozšírenie požiaru po celej budove, resp. šírenie požiaru z rôznych iných príčin,“ prízvukuje Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov, spracovateľov a používateľov expandovaného polystyrénu. Výskumy EUMEPS-u (Európske združenie výrobcov EPS) dokazujú, že samozhášavé vlastnosti polystyrénu nestrácajú svoju účinnosť ani po desaťročiach.

Pre posudzovanie požiarneho rizika EPS v zabudovaných systémoch je vždy dôležitá skúška triedy reakcie na oheň systému vykonávaná v akreditovanom a notifikovanom laboratóriu, pričom musí byť pre prípad kontaktného zatepľovacieho systému skúškou preukázaná trieda reakcie na oheň min. B-s1, d0, potvrdená protokolom o skúške. Tento tzv. SBI test (skúška osamelo horiacim predmetom podľa EN 13823) je kľúčovou skúškou pre každý z 37 kontaktných zatepľovacích systémov na Slovensku, na ktoré boli vydané platné Európske Technické osvedčenia (ETA) osvedčovacím miestom zo Zákona č. 90/1998, ktorým je TSÚS Bratislava. Prirodzene sú skúšané aj ostatné parametre (poznámka pre redakciu: je ich ďalších 5), ktoré musia v rovnako náročných skúškach vyhovieť. Príkladom je požiarna skúška na ETICS z júna 2008, kde pri hrúbke EPS 180 mm štandardný schválený ETICS tejto skúške vyhovel.
Pre každého, kto má právo alebo chce získať presné informácie, nájde ich na TSÚS v Bratislave, vrátane informácií o 650 licenciách vydaných celkovo 500 zhotoviteľom kontaktných zatepľovacích systémov podľa platnej STN 73 2901.

Ďalšie zistenia
Európske združenie výrobcov EPS potvrdilo vo svojich výskumoch že správne aplikovaný a zabudovaný EPS nemá vplyv na výskyt a rozvoj požiaru v budove a na stavbách. Testovanie expandovaného polystyrénu zabudovaného do kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) podľa normy EN 13501-1 pre normované stavby ho zaradilo do klasifikačnej triedy B – neľahko horľavé. Aj zaradenie kritéria tvorby dymu v rámci tejto klasifikácie do triedy s1 je tou najlepšou možnou klasifikáciou pre bezpečnú stavbu.

Výrobok ETICS je stavebný výrobok, ktorý sa skladá na stavbe z komponentov, a preto je jeho zaradenie do triedy B istotou pre stavebníka, že EPS plní v systéme svoju izolačnú funkciu perfektne a je aj bezpečný. Znamená to taktiež, že EPS prispieva k produkcii dymu len veľmi málo, alebo vôbec. Z toho možno vyvodiť záver, že pri správnom používaní EPS nehrozí žiadne riziko zvýšenej tvorby dymu. To je dané najmä tým, že EPS je z 98 % tvorený vzduchom, dym teda môže vznikať len z 2 % hmotnostnej podstaty materiálu.

V prípade požiaru je z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia nevyhnuté zabezpečiť aj nízku toxicitu dymu. Podľa výsledkov výskumu holandskej spoločnosti TNO*, horením EPS vzniká oveľa menej toxického dymu ako pri prírodných materiáloch, napríklad dreva, korku alebo minerálnej vlny. Správne navrhnuté stavebné konštrukcie s kvalitne zabudovaným izolačným materiálom, ktorý je chránený povrchovou krycou vrstvou má iba malý vplyv na tvorbu dymu.
Ďalším dôležitým požiarnym parametrom je teplo produkované horiacim materiálom, ktoré určuje, ako sa požiar bude vyvíjať. „Vďaka vysokému obsahu vzduchu má EPS nízky podiel na celkovom požiarnom zaťažení budovy. Podiel EPS na požiarnom zaťažení bežnej konštrukcie plochej strechy s asfaltovým hydroizolačným pásom je asi 10 %,“ dodáva Ing. Marta Strapková.

Význam izolačných materiálov pri požiari
Ukazuje sa, že vplyv izolačných materiálov na výskyt a rozvoj požiaru je zanedbateľný. Výrobcovia EPS si objednali nezávislý prieskum príčiny a rozvoja viac ako 40 veľkých priemyselných požiarov. Pýtali sa, akú úlohu pri nich zohral izolačný materiál na báze EPS. Tento prieskum sa začal v roku 2002 a pokračuje sa v ňom dodnes. Zistilo sa, že EPS sa nepodieľal na vzniku alebo rozvoji týchto požiarov. „Identifikovalo sa mnoho iných faktorov, ktoré uvedeným požiarom pomohli, medzi nimi napr. neopatrné zaobchádzanie so žeravými odstrekujúcimi čiastkami materiálu, chýbajúce hasiace prostriedky a požiarne vlastnosti materiálov uskladnených v budovách. Výsledky prieskumu ukázali, že medzi použitým materiálom a škodou spôsobenou požiarom, nie je žiadna súvislosť. EPS sa nepodieľal na vzniku alebo ďalšom rozvoji požiaru,“ vysvetľuje M. Strapková.

Používajte iba kvalitný polystyrén
Výrobky z expandovaného polystyrénu sú populárne vďaka svojej prijateľnej cene i vlastnostiam. Okrem dostatočnej požiarnej bezpečnosti sa EPS vyznačuje aj ďalšími vlastnosťami (nízka hmotnosť, dobré mechanické vlastnosti, odolnosť voči vlhkosti, vode , je kompatibilný s väčšinou stavebných materiálov, zdravotne neškodný, má nízky negatívny dosah na životné prostredie), ktoré sú zaručené počas celej životnosti budovy. Toto všetko platí, ak siahnete po kvalitnom polystyréne. S orientáciou vám pomôže projekt Monitoring kvality EPS, ktorého výsledky za rok 2010 potvrdili, že sa u nás vyrába a používa kvalitný EPS. Pri rozhodovaní však vždy platí, že treba vyberať kontaktný zatepľovací systém (ETICS), na ktorý bolo vydané Technické osvedčenie, ako sme už uviedli. V takom ETICS je vždy použitý kvalitný EPS. Zámeny materiálov neodporúčame, mohlo by prísť k poškodzovaniu spotrebiteľa a k zníženiu funkčnosti ETICS, čo však platí aj o ostatných predpísaných a odskúšaných komponentoch schváleného ETICS.

O Združení EPS.SR
Združenie EPS.SR je združením výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku. Je dobrovoľným a nezávislým združením členov, ktorých podnikateľské aktivity pokrývajú celý komplex problematiky spätej s výrobou, projektovaním a montážou zateplenia pomocou expandovaného polystyrénu. Vzniklo s cieľom: podporovať rozvoj dopytu po expandovanom polystyréne, participovať na tvorbe noriem a legislatívnych opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z expandovaného polystyrénu, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania a montáže výrobkov z expandovaného polystyrénu a podieľať sa na úsporách energie. Združenie EPS.SR realizuje projekt Monitoring kvality EPS, ktorého cieľom je zabezpečiť kvalitu výrobkov tepelných izolácií z EPS pre zatepľovanie v súlade s garantovanými vlastnosťami, ktoré sú deklarované vo vyhlásení zhody, a tým zabezpečiť dlhodobú životnosť a kvalitu zateplenia. Projekt je realizovaný v zmluvnej spolupráci s TSÚS Bratislava. V súčasnosti sa v spolupráci so Štátnou obchodnou inšpekciou realizuje projekt zameraný najmä na fasádny polystyrén EPS 70F. Viac informácií nájdete na www.epssr.sk.

*Spoločnosť TNO – je nezávislá výskumná organizácia zameraná na inovácie. Spája ľudí a poznatky, aby mohla trhu prinášať inovácie, vďaka ktorým budú podniky konkurencieschopnejšie a budú môcť prispievať k zachovaniu trvalo udržateľnej a zdravej spoločnosti. Viac ako 4300 odborníkov TNO prináša aplikované poznatky a riešenia pre globálne problémy. TNO sa zameriava na sedem tém, z ktorých považuje za veľmi dôležitú tému využívania energie v oblasti stavebníctva. Viac na www.tno.nl.
 

 

[späť]

Poštová 1, 811 06 Bratislava, Tel./Fax: +421 02 54 64 24 69, keycommunications@keycommunications.sk

Copyright © 2010 keycommunications. Všetky práva vyhradené.